fbpx

Normassasje – Vår tids massasje

I vår tid benytter vi forskning for å underbygge sannhetene vi legger til grunn for forskjellige virksomheter, deriblant vår tids massasje. Hva er alternativ medisin og hvor er Normassasje i forhold til dette?

Massasje har vært praktisert svært mye opp igjennom tidene, på mange forskjellige måter, og med mange forskjellige hensikter.

I dag praktiseres massasje som del av den alternative bevegelsen.  Med den alternative bevegelsen menes her alt innenfor alternativ behandling og alternativ medisin, som kan defineres som helbredelsesmetoder som ikke har godkjent forskningsbakgrunn.

Alternativ medisin

I de siste 40 årene har den alternative bevegelsen og alternativ medisin utviklet seg dramatisk.  Det er et langt skritt fra å være noen få personers fascinasjon til det nå er allemannseie i form av en offentlig definert behandlingsstrategi, som til stadighet er ute til offentlig debatt.

Denne debatten er på langt nær avsluttet. 
I 2014 viste undersøkelser at 80 % av mennesker i Norge har benyttet seg av alternativ medisin, enten i hjemmet eller hos offentlig tjenesteyter.

Alternativ behandling og alternativ medisin som allment anerkjent praksis, har på langt nær landet i helselandskapet vårt.  I et forskningsorientert samfunn, er det kan hende ikke enda mulig å lande en modell som rommer både fysisk-psykiske og åndelige sannheter på en gang.

Begrepet «Alternativ» er også et diskutert begrep. I følge www.wiktionary.org defineres ordet alternativ som «en av flere muligheter», «en annen mulighet», eller i vitenskapelig sammenheng: «Som gir en annen forklaring enn vitenskapen tilsier».

Vi kan tenke oss at Alternativ behandling litt etter litt vil bli del av det etablerte helsevesenet.  I så tilfelle er «Naturmedisin» eller «Naturterapi» et begrep som er mer riktig enn «Alternativ medisin». Men i dag gjelder «Lov om alternativ behandling av sykdom», og alternativ behandling har siden 2003 vært det offentlig akstepterte begrepet.

For helt å integrere Alternativ medisin i vårt samfunn, må kanskje samfunnet forandres først.  Og den prosessen er vi midt oppe i.

Alternativ medisin er noe mennesker i Norge forholder seg til og benytter uavhengig av forskning. 

Normassasje som alternativ behandlingsform

Normassasje er bærer av det alternative tankesettet, kombinert med den klassiske innfallsvinkelen til massasjefaget.  Ingen andre massasjeformer i Norge har en så gjennomført alternativ tenkning som basis.  Denne nye tankegangen gjennomsyrer teknikken i alle ledd.
Alternativ tenkning særpreges ved at du selv er i sentrum, og det er dine egne erfaringer som teller.  Kikker vi nærmere på andre bransjer i Norge, vil vi finne akkurat det samme prinsippet.  Forskjellen er bare at det ikke er uttalt.  En dyktig tjenesteyter har integrert all sin viten om forskning og ellers alt som er innlært i sin egen «verktøykasse». I tjenestesammenheng benytter et modent og integrert menneske kun det som springer ut av ens egen overbevisning, – forsket på eller ikke forsket på.  Det betyr likevel ikke at forskning ikke er nyttig. Forskning er nyttig for å styrke, klargjøre og bekrefte allmenne sannheter.

Veldig mange (kanskje de fleste) av de sannheter vi bygger livet på, er det ikke forsket på. Lao Tzu, den filosofiske taoismes grunnlegger, gir her kloke ord, fritt oversatt:  «Fordi mennesket tror på seg selv, behøver det ikke forsøke å overbevise andre.  Fordi mennesket er fornøyd med seg selv, behøver det ikke andres godkjenning.  Fordi mennesket aksepterer seg selv, aksepterer hele verden ham eller henne.»

Normassasje utdanning

Normassasje har for tiden ca 100 massører spredt rundt i landet, som har fullført Normassasje Grunnutdanning.  En del av dem kommer til å fullføre Normassasje Videreutdanning og dermed bli godkjent Normassør.  Med påbygg av Naturmedisinske Grunnfag, VEKS-fag, førstehjelp og NNH´s Grunnmedisin, får de tittelen Reg. Naturmedisinsk muskelterapeut.

Utdanningen inkluderer en del fag fra klassisk massasje, fysiologi, patologi og anatomi som tilsvarer Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi fra Norsk bransjeråd for massasje. https://massasjeforbundet.no/wp-content/uploads/2019/09/Nasjonal-fagplan-for-fagutdanning-i-massasjeterapi.pdf

Normassasje følger opp studentene helt inn i yrkeslivet.  Studenten kan velge å være Normassasjepraktikant i studietiden.  Dette betyr ekstra oppfølging med personlig mentor, og hjelper studenten fortere i gang som massør.

Massasjens historie

Det er nyttig og svært interessant å lese Massasjens historie som er utfyllende beskrevet på https://massasjeforbundet.no/massasjens-historie/

Historikken viser hvordan massasjen har en mangfoldig fortid og utvikling, som gjør oss i stand til å forstå bedre hvordan massasjen utføres i dag.

Normassasje samler opp veldig mange av trådene som er lagt i vår massasjehistoriske fortid, og møter forskjellige behov i forskjellige faser av livet.  Fokus er på både det medisinske og på velværeaspektet av massasjen.  Normassører har en solid forankring i egenutvikling, med yoga- og meditasjonspraksis.  Dette gir Normassørene et fortrinn ved at de har mye erfaring med å møte mennesket med innlevd forståelse og engasjement.  Terapeutisk samtale er en viktig del av utdanningen.

Normassasje handler om menneske til menneske.

-Solveig