fbpx

Normassasje og samfunnsmessige forbindelser

Normassasje utdanning har vært godkjent av NNH, – Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon siden juli 2018.  Dette var på grunnlag av Normassasje sin utarbeidede studieplan som detaljert beskriver innhold og struktur for Normassasje utdanning.

NNH ble etablert i 12.11.1994, da behovet var stort for å ha en felles organisasjon for alle naturterapeuter. Utgangspunkt for dette var en del motstand mot den eksisterende Kvakksalverloven.  En kvakksalver er person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon. I utvidet betydning brukes kvakksalveri generelt som personer som fusker i et fag og later som om de har evne til å utføre behandling selv om de mangler fagkunnskap. 

Siden naturterapien vokste fram på denne tiden, økte behovet for en ny og revidert lov for naturterapeuter, som skulle gjøre naturterapeutens arbeid lovlig.  Arbeidet med ny lov begynte med et utkast til lov for Helsepersonells rettigheter og plikter høsten 1993 (NOU 1993:33).  Der ble det foreslått at alternative behandlere ikke skulle ha lov til å tilby sine tjenester der hvor skolemedisinen hadde tilbud om behandling eller lindring.  Dette vakte naturlig nok sterke reaksjoner blant naturterapeutene.  NNH ble så etablert for å samle alle grenene innen naturterapi under en paraply, og dermed lettere få gjennomslag i avtaler og lovverk som styrker bransjen.  Fordelen med en felles organisasjon, er også at terapeuter som fungerer i forskjellige bransjer ikke skal måtte betale for medlemsskap i flere organisasjoner. 

Arbeidet med ny lov for naturterapeuter fortsatte. I april 1996 hadde Helsedepartementets Referansegruppe sitt første møte. NNH hadde sin naturlige plass der.  Det ble så oppnevnt et utvalg i april 1997, Aarbakkeutvalget, som skulle arbeide videre med denne loven.

Resultatet ble «Lov om alternativ behandling ved sykdom mv.» Loven beskytter pasienten ved at alternative behandlere ikke kan behandle alvorlig sykdom, men alternative behandlere kan likevel behandle pasienter med alvorlig sykdom så lenge hensikten er å styrke pasienten og/eller lindre bivirkninger. Denne loven var NNH fornøyd med, selv om bransjen nå skulle benevnes som Alternativ behandling, og ikke Alternativ medisin eller Naturterapi.

NNH har siden den gang vært pådriver og samfunnsmessig aktiv i forhold til naturterapeuters arbeidsvilkår i samfunnet.

SABORG er en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner, opprettet 3.11.2003, etter initiativ fra helsemyndighetene.  Helt siden etableringen av SABORG, har NNH vært representert i arbeidsutvalget (AU), bortsett fra en periode.  SABORG har som formål å arbeide for å utvikle området alternativ behandling i samarbeid med myndighetene.  Dette gjøres ved å fokusere på:

  • Pasientsikkerhet
  • Organisasjonsutvikling
  • Standardisering
  • Forskning
  • Utdanning
  • Faglig utvikling

Videre skal SABORG prioritere oppgaver som berører store deler av området alternativ behandling. SABORG skal tilstrebe konsensus og samarbeid.

SABORG samarbeider med NAFKAM, som er et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Forskningssenteret ble opprettet i år 2000 etter initiativ fra Norges forskningsråd.
På NAFKAM sin hjemmeside finner vi listet opp avsluttede forskningsprosjekter og pågående forskningsprosjekter.
Et avsluttet forskningsprosjekt er «Pasienten mellom ulike behandlingssystemer».
Dette doktorgradsprosjektet belyste hvorfor norske kreft- og MS-pasienter velger alternativ behandling, opplevd effekt av alternativ behandling og pasienters og legers vurderinger av fordeler og risiko knyttet til alternativ og skolemedisinsk behandling.
Resultater: Mens pasientene betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av skolemedisin som mulige helserisikoer, mener legene at skolemedisin er trygt og alternative behandlingsformer potensielt skadelige. Pasientene oppsøker leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjon rundt alternativ behandling. Pasientene forklarer positive helseeffekter med individuelle behandlingspakker basert på leger og alternative behandleres kunnskap samt egne kroppslige erfaringer. Det aller viktigste elementet mener de er deres egeninnsats for bedre helse.

Normassasje har gjennom NNH knyttet seg til den fagforeningen som aller best har ivaretatt og ivaretar bransjen Alternativ Behandling og våre terapeuters framtid.

 

~Solveig